Llengua viva i poesia valenciana

VICENT RAMON CALATAYUD

Quí sap res, de lo molt que creïem tindre i lo poc que s'esmuny entre els dits. Pero sempre nos quedarà la poesia. Veu viva, com raonàvem una semana en arrere, per la que valorar el grau de valencianitat idiomàtica genuïna. I per això aconsellem que tots els valencians refermen la creació, producció i difusió dels llibres valencians, majorment tota obra digna. Per a que no puga amagar-.se baix de cap paraigües foraster o forasterisant. Prou tenim ya, perque a manca de clàssics, els veïns no dubten en alterar l'orige i escarnir les pròpies manifestacions dels autors dels sigles d'or de la lliteratura valenciana, quan proclamaren ser valencians de pàtria i llengua.

Des fa cent anys els valencians venim tornat a marcar clares fites que en la Renaixença se desdibuixaren, per mor d'una pressió anexionista que no han deixat d'eixercir i que desembocà en una guerra d'interessos mal defesos ací. És menester tornar al solc. Perque el mal sobreviu, baix artimanyes anuladores, en una situació difícil de comprendre des de la raó. Aixina l'assunt i fent-nos pols en lo més íntim, encara és tolera i alleta al mostre que nos despersonalisa. I no cal que m'allargue, perque els bons llectors saben quina raó menege. Per això es fa més necessari, ya no diré urgent, l'actuació que a tots els valencians nos crida sense falta. Urgència o immediatea no és prou, perque estic segur que haurem de passar a millor vida alguns i el mal endenyat encara no estarà sanat, mes que la raó i el futur seran valencians:Persistència. Peixquem cada ocasiió que se nos brinde per a retrobar el gust de la llengua que la poesia eleva. El dijous 20 se celebren, a les 19,30 hores en la RACV els XVII Recitals poètics dedicats a l'any de Martorell. Joan A. Alapont, Obduli Jovaní, Donís Martín, Rafael Melià, Josep V. Miralles, Anfós Ramon i Vicent Ll. Simó Santonja versaran sobre la vida i obra de l'escritor, i en la seua llengua valenciana, llengua viva que estudiada magníficament pel Prof. Lleopolt Penyarroja, serà motiu el dia anterior de conferència -dimecres 19 a les 19,30h- , per a que la paraula de sempre, activa en vers i en prosa, seguixca acaronat-nos com la veu de mare a la que no podem renunciar. Escoltem i vixcam en valencià, és llengua i referent.

Fotos

Vídeos