DE RAPAFUIG, UN MOSSET D'HISTÒRIA

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Entre l'ahir que ya no és i el demà del ya vorem, sempre estarà el hui que te dirà: si vols guanyar-te ton pa tindràs que treballar en l'horta o en el secà.» Molt sensat era este consell que un pare li donà a son fill i ben treballador que fon. I en eixe valencià planer -res paregut al que hui s'ensenya en les escoles i Universitat- parlava i escrivia l'Estudi General de Valéncia, segons m'ho fa saber Juli Moreno, qui m'envia un escrit de Joan Benet Rodríguez titulat «Tercera Cátedra de Lengua Valenciana». D'entre les coses que este escritor i professor de valencià parla, algunes les copie ara. Nos diu que el 30 d'octubre de 1499 els jurats de Valéncia redactaren els primers estatuts de l'Estudi General. Entitat que apareix com primera Universitat nostra. Va ser inaugurada el 13 d'octubre de 1502. Allí es crearen les facultats de Teologia, Arts, Filosofia, Medicina i Dret. L'universitat va anar creixent; llavors, don Teodor Llorente Falcó, el 27 de juny de 1916 va propondre a la junta de govern del centre de Cultura Valenciana -hui Real Acadèmia de Cultura- la creació d'una càtedra de llengua valenciana. La seua inauguració fon el 27 de giner de 1918 i el nostre periòdic, el dia 29, publicava referència d'aquell acte dient que se celebrà en «la serietat pròpia dels actes verdaderament transcendentals.»

Càtedra que la ocupà el franciscà Pare Lluis Fullana Mira qui deixà d'impartir classes al ser suprimida en 1928, per Primo de Rivera, sense donar cap explicació. Més tart, sent president de la II República Espanyola Manuel Azaña, éste creà, en el Grao de Valéncia, un Institut Nacional de Segona Ensenyança i allí la segona càtedra de Llengua i Lliteratura Valenciana. D'ella es tornà a fer càrrec el Pare Fullana. Després, a principis de la dictadura franquista, en 1936 ésta desaparegué una atra volta. Arribats ací Joan Benet nos diu i copie: «Hoy, 516 años después de que se inaugurara el Estudi General i 100 de que se implementara en la Universidad de Valencia la primera cátedra, ésta, la tercera càtedra de Lengua Valenciana, no ofrece el Grado de Lengua Valenciana, el Grado de Filología Valenciana ni el Grado de Lengua i Literatura Valenciana.» ... Puix s'ensenya el català. ¿Té açò trellat?

Fotos

Vídeos