Per si FALLA... el conflicte

VICENT RAMON CALATAYUD

Me n'agrade de jugar en les paraules i estem en Falles. Aixina, els conflictes que són humans, les Falles els arrematen en el fòc cada 19 de març. Mentres, vejam els creats i mal adobats per les ubicacions falleres, motivats majorment per manca de diàlec, impostura urbanística i descontrol vial. La fòbia congènita també conta. Més de quatre fallers «pelaran fulla» (vid. LP. 28.2.2018, pag.6-7) Pero, com dic, el dia 21 tot net. ¿No és això una gràcia?

Tinc la colecció del 'Pensat i Fet'. Me la regalà Miquel Adlert, quan li vaig dir que en el llibret m'aní aveant des de ben chiquet a llegir en llengua valenciana; perque el compràvem en casa. El bon amic i mestre vullgué que yo guardara el seu tesor. Me contava sense acabar del Dr. J. Mª Esteve Victòria, creador de la revista fallera, «bondadós valencià a qui assessinaren per això», com catòlic irrenunciable. Quan s'acabà la guerra Lo Rat Penat posava son nom seguint al de 'Bernat i Baldoví' com a titulars dels premis als llibrets fallers. Este concurs ya centenari i vertebrador de l'esqueletage que alcançà a les Falles ser Be immaterial de l'humanitat, té a gala dur el nom de qui edità des de 1912 el testimoni del charrar humorístic, pero recuperant la llengua escrita. En el primer número les colaboracions de noms que sonen: Rusiñol, Thous, L. Chavarri, Sanmartín, Senent, Bayarri... pero tancant-les 'Crònica documentà del orige de la falla!' firmant J.M.E.V. Anteriorment també en una columneta diu 'Poble que manté ses tradicions és poble que viu, que alena'. Pero ad ell l'obligaren a deixar d'alenar. En mala hora li penjaren la rajoleta de 'Falangista Esteve' al dedicar-li un carrer., perque pocs saben quí era. La falla d'aquell enclau en Sant Vicent, que antigament fon la de 'Padilla y/Gràcia', segons el 'Pensat i Fet', ara en noms aleatoris, també pelegrina ubicació. Conflicte.