Conscients als XXX

VICENT RAMON CALATAYUD

I convençuts, clar està, de lo que nos estem jugant, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana convoca als valencians en general i fa saber a tot lo món, ya en la trigèsima crida, que el pròxim dia 1 de març celebrarà el XXX Dia de la Llengua Valenciana. Com sap la bona gent, és a rant del 3 de març, quan fa anys de la mort d'Ausias March. Excels poeta i patriarca de la llengua del seu poble, el nostre poble, el valencià i no un atre; la llengua valenciana per tant i cap d'atra natural; documentada i sentidament, és la que ara es reivindica. Rememorant a l'escritor, resant-li un Parenostre i deixant-li una corona esperançada de vert llorer sobre la llosa sepulcral, junt a la porta de l'Almoina, nos mostrarem conscients de lo que això representa. En esta época d'incertea que nos toca viure, nos refermarem en els testimonis tangibles, convençuts per a transmetre el tesor idiomàtic que no podem malvar, baratar ni vendre, pero tampoc mai silenciar, enfosquir ni oblidar.

Aixina la Real institució li ofrenarà una Missa en la Capella del Sant Càliç de la Catedral, a les 18 h. del dijous dia 1. Pero també per a donar conte d'unes atres efemèrides que fan referència a la llengua valenciana, que és l'objecte del dia. Serà a les 19 h. dins de la Llonja, hi haurà una velada acadèmica que enguany tractarà sobre 'El Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana'. Perque fon fa cent anys quan en l'Universitat de Valéncia, el filòlec, gramàtic i franciscà Pare Fullana comença allí a fer docència universitària.

Podrem saber per veu de l'estudiós, colaborador del nostre diari Josep F. Ballester-Olmos, les circumstàncies del fet, adobant les conseqüències posteriors. En la velada també se donarà conte de les mampreses en marcha per la Secció de Lliteratura i Llengua Valencianes. Bo és saber i fer costat.

Fotos

Vídeos