Peret, ¿quina hora és?

VICENT RAMON CALATAYUD

Pot sonar-vos la pregunta. Sí, és del joc de Peret i Marieta, que els chiquets d'un atre temps cantàvem. Coses de l'ahir escarransides, diria algú si sabera valencià i no necessitara impondre normes als fallers. La gola de manar i que se note la paguem els qui li donem el sòu, este, el sòu, -no el fòssil 'aquest' que seria en morabatins quan usàvem tal pronom ací- li cau de birlibirloque, no per ser el més votat, i fica la pota en comandita ¡nyas més norma! Si no és prou castigar-nos en el. 'aquest' que sent caspós tant li val per al derribo, ara no vol que vagen en conill, com si les falleres burlaren la decència. I dubtant de tot, com de la valencianitat dels poetes festius, que no han deprés lo innecessari i poc graciós. I creà i manté la polèmica, avivant-la en més llenya, fent culpables als demés. ¿Quí polemisà i seguix per a impondre normes foranes als versos fallers valencians? ¿Quí exigí normes en el vestir? Pero per a gracieta, front a la votació de la UNESCO, el cost de les 'transparències' i unes atres 'ències' en que enchufar i chorrar jornals i dietes innecessaris i mogudes que millor estan quietetes. Ya no sé si Peret sap quína hora és. La de manipular, destorbar o catalanisar, sí. Al regidor major ya no li caben més 'aquest ' per a disculpar-se. I lo del 'aquestisme' també és no saber en quina hora estem els valencians de llengua pròpia, perque nos escriuen com si fórem de Manresa. En carta municipal convidant als actes de Blasco Ibáñez, reballen el 'aquest' a orri i no per a substituir el demostratiu ESTE -està en les normes del 32 i ve directe del llatí-, sí que també quan no cal refermar lo que en el text ya està clar. Si es tracta de l'homenage a Blasco Ibáñez, entenem que és ell, no un atre. En definitiva que la redacció de la carta ix a 'aquest' per ringló, sense fer falta. Llevat de per a impondre el catalino, com en el nom de la ciutat, mal accentuant-la, per mig de la vara.

Fotos

Vídeos